خانه ای درگذرگاه تاریخ بجنورد(2)

به گزارش بجنوردزیبا، درحدود سال هزارو دویست و نود شمسی،

حاج علیشاه تاجرثروتمندی که اورا لقب « یارم پادشاه» به معنی « نیمه پادشاه» داده بودند به شراکت دوست ثروتمند ملاکش حاج علی اصغر،املاک دو سوی کوچه‌ی «گرمه‌ای » و « تفضلی» را خریدند اما تفوق مالکیت در کوچه ی گرمه ای با حاج علی اصغر و درکوچه ی تفضلی با حاج علیشاه بود و اینها همان دو دوست معروف دموکرات هستند که با همکاری و دوستی دکتراسماعیل خان و سایر دوستان دموکراتشان، با پشتیبانی جانمحمد خان قاجار فرمانده ی لشگر خراسان توانستند قسمتی از برنامه رضاخان سردارسپه را در چیدن بساط خانخانی درشمال خراسان به اجرا در آورند و سردارمعزز بجنوردی،برادران و میرآخورش را به دارمکافات بیاویزند که مردم معتقد بودند نتیجه ی دزدی یو فروش دختران باشکانلو* و خون کلنل محمد تقی خان پسیان* بود. هرچه بود،خانه ای که سرگذشتش رابرایتان می نویسم شاهد و مرکز فعالیتهای این سه دوست ،دموکراتها و رفت وآمد جانمحمد خان قاجار بود. مرکزی برای اجتماع دموکراتها. شورها و مشورتها و تصمیم گیری های این خانه خط میگرفت از دموکراتهای خراسان در مشهد، دموکراتهایی چون ایرج میرزا جلال الملک؛ شاهزاده ی قاجار و شاعر معروف و معاون مالیه ی خراسان،عارف قزوینی شاعر شوریده ی دموکرات و دوست نزدیک کلنل محمد تقی خان.این خانه از طریق دموکراتهای خراسان پیوند میافت با دموکراتهای خیابانی در آذربایجان. بگذارید بعد زمان را با قلم و اندیشه بشگنیم و کمی به گذشته ای دورتربرگردیم: « ادامه دارد»

 

* باشکانلو ها: تیره ای از ایل بزرگ «چمش گزک» و ایل جلیل زعفرانلو بودند که سالها درقوچان و شمال خراسان حکومتی خودمختار داشتند.

* کلنل محمد تقی خان پسیان: فرمانده ی لشگر خراسان و رهبر قیام خراسان حدود سالهای هزارو دویست و نود و هزارو سیصد.

توضیح تصویر: قسمت دیگریاز کوچه ی « تفضلی» شهید کریمی امروز که دردوسوی آن ؛ دیوار آجری امروزی خانه ی موصوفی متن وبنای جدیدتری که برروی اندرونی حاج علیشاه ساخته شده است ،دیده میشوند.

 

منبع: فیسبوک ترکی با بجنوردی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری علامت گذاری شده اند *